NERW 2 PW | Konkurs na udzielenie finansowania studiów podyplomowych, szkoleń lub kursów specjalistycznych

NERW 2 PW | Konkurs na udzielenie finansowania studiów podyplomowych, szkoleń lub kursów specjalistycznych

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW zaprasza do udziału w konkursie na udzielenie finansowania studiów podyplomowych, szkoleń/kursów specjalistycznych dla pracowników Politechniki Warszawskiej w ramach zadania 25 "Nowoczesne zarządzanie uczelnią".

To już ostatnia szansa na skorzystanie z tego rodzaju wsparcia

w ramach projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.

Konkurs dotyczy oferty:

  • kierunków studiów podyplomowych realizowanych zarówno przez PW jak i inne Uczelnie/Instytuty, które rozpoczną się w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 (i zakończą najpóźniej do 30.09.2023). Osoby ubiegająca się o finansowanie studiów samodzielnie wybierają i wskazują kierunki studiów podyplomowych, które chcą ukończyć,
  • szkoleń/kursów specjalistycznych

Każda z osób, która zostanie wyłoniona w konkursie, otrzyma ze środków projektu finansowanie:

  • opłaty za studia podyplomowe (czesne),
  • opłaty za udział w szkoleniu/kursie specjalistycznym.

Dodatkowe koszty, np. opłata rekrutacyjna na studia, ponoszone są przez uczestnika we własnym zakresie.

Uwaga: Konkurs nie dotyczy studiów podyplomowych oraz szkoleń/kursów, których program/zakres tematyczny jest zbieżny ze studiami podyplomowymi i szkoleniami specjalistycznymi realizowanymi w projekcie NERW PW (w szczególności w ramach zadań nr 48 i nr 52) oraz w projekcie NERW 2 PW (w szczególności w ramach zadań nr 21, 22, 23) - zgodnie z zapisami Regulaminu (par. 2 ust.4.).

Warunki uczestnictwa w konkursie oraz informacja o jego etapach dostępne są w „Regulaminie udzielania finansowania studiów podyplomowych, szkolenia/kursu specjalistycznego” .

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć w Dziale Wsparcia Edukacji, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, ul. Rektorska 4, pok. 3.14 (w godzinach 09:00-15:00):

  1. prawidłowo wypełniony Wniosek o przyznanie finansowania na studia podyplomowe/szkolenie/kurs specjalistyczny w ramach zadania 25 „Nowoczesne zarządzanie uczelnią” projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca wraz z załącznikami,
  2. list motywacyjny uzasadniający powody ubiegania się o przyznanie finansowania wybranej usługi edukacyjnej oraz opisujący potencjalne zaangażowanie kandydata w realizację procesów rozwojowych lub zarządczych PW w perspektywie najbliższych 5 lat, w szczególności w kontekście wyzwań przed jakimi znajduje się PW (maksymalnie jedna strona formatu A4),
  3. opinię bezpośredniego przełożonego.

Termin składania wniosków: 31 lipca 2022 r. 

Niezłożenie lub nieprzesłanie wypełnionych i podpisanych dokumentów w terminie może skutkować odrzuceniem wniosku.

W przypadku braku możliwości złożenia/przesłania dokumentów w wersji papierowej w wyznaczonym terminie, dopuszczamy możliwość przesłania skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres dwe.cziitt@pw.edu.pl (w tytule e-maila prosimy wpisać: "NERW 2 | Nabór - studia podyplomowe/szkolenia 2022"). W tym przypadku, dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć tak szybko, jak to będzie możliwe.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin udzielania finansowania studiów podyplomowych, szkolenia/kursu specjalistycznego

Zał. 1 - Wniosek o przyznanie finansowania

Zał. 2 - Wzór opinii bezpośredniego przełożonego

UWAGA: Warunkiem obligatoryjnym uczestnictwa w projekcie jest przekazanie Oświadczenia uczestnika Projektu wraz z zakresem danych osobowych i zgodą na ich przetwarzanie (wzór zakresu danych dostępny jest tutaj). Oświadczenie to składa się w wersji elektronicznej przez SAP Portal Pracowniczy dopiero po otrzymaniu informacji o przyznaniu finansowania.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl

tel. 22 234 14 23/14 71