MLBE – Wprowadzenie do Programu MATLAB_2023

Projekt pn. NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca

Zadanie 16 – Warsztaty szkoleniowe dla studentów w zakresie wykorzystania specjalistycznego oprogramowania w projektowaniu i obliczeniach

 
Opis szkolenia

Szkolenie „Wprowadzenie do programu MATLAB” zapewnia kompleksowe wprowadzenie do środowiska informatycznego MATLAB®.

Nie jest wymagane posiadanie wcześniejszego doświadczenia w programowaniu ani wiedzy na temat MATLABa. Uczestnicy szkolenia powinni jednak posiadać znajomość matematyki na poziomie licencjackim i doświadczenie z podstawową obsługą komputera. 

Realizacja szkolenia planowana jest w formie zajęć stacjonarnych w trzech edycjach:

I grupa: 13-15.02.2023

II grupa: 25-26.02, 04.03.2023 

III grupa: 11-12, 18.03.2023

Szkolenia realizowane będą w godz. 9:00-16:30

Kto może wziąć udział Studenci Politechniki Warszawskiej czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia.
Cel szkolenia Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji cyfrowych studentów Politechniki Warszawskiej w zakresie wykorzystania programu Matlab.
Prowadzący

I grupa: p. Konrad Kolski

II grupa: p. Adam Pietrzyk

III grupa: p. Konrad Kolski

Czas trwania 24 godziny lekcyjne + 75 minut przerw w ciągu dnia szkoleniowego.
(1 godzina lekcyjna = 45 minut)
Miejsce

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

sala nr 1.07 na I piętrze

Zakres szkolenia

Minimalny zakres szkolenia obejmuje zagadnienia związane z wprowadzeniem do programu MATLAB®:

1) narzędzia i interfejs środowiska MATLAB,
2) praca z wektorami i tablicami,
3) podstawowe operacje matematyczne i analizy danych, obliczenia macierzowe i tablicowe,
4) wizualizację danych jedno- i dwuwymiarowych,
5) import i eksport danych,
6) pracę z różnymi typami danych oraz plików,
7) automatyzację pracy z wykorzystaniem m-skryptów,
8) podstawy programowania.

Wymagania względem uczestników projektu

Uczestnicy projektu zobowiązani są do:

1. Zapoznania się z Regulaminem rekrutacji

2. Udziału w przynajmniej 80% zajęć

3. Przystąpienia do testu sprawdzającego pod koniec szkolenia.

4. Przystąpienie do badania kompetencji przed rozpoczęciem szkolenia i po zakończeniu szkolenia oraz przekazania danych osobowych wraz z podpisanym oświadczeniem uczestnika projektu.

Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu.