Wprowadzenie do programu Matlab_2021-2022

Projekt pn. NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca

Zadanie 16 – Warsztaty szkoleniowe dla studentów w zakresie wykorzystania specjalistycznego oprogramowania w projektowaniu i obliczeniach

  

   
Opis szkolenia

Szkolenie „Wprowadzenie do programu MATLAB” zapewnia kompleksowe wprowadzenie do środowiska informatycznego MATLAB®.

Nie jest wymagane posiadanie wcześniejszego doświadczenia w programowaniu ani wiedzy na temat MATLABa. Uczestnicy szkolenia powinni jednak posiadać znajomość matematyki na poziomie licencjackim i doświadczenie z podstawową obsługą komputera. 

Realizacja szkolenia planowana jest w formie zajęć stacjonarnych w trzech edycjach.

Kto może wziąć udział Studenci Politechniki Warszawskiej czterech ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia.
Cel szkolenia Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji cyfrowych studentów Politechniki Warszawskiej w zakresie wykorzystania programu Matlab.
Prowadzący Zostanie podany wkrótce
Czas trwania 24 godziny lekcyjne + 75 minut przerw w ciągu dnia szkoleniowego.
(1 godzina lekcyjna = 45 minut)
Miejsce Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.
Zakres szkolenia

Minimalny zakres szkolenia obejmuje zagadnienia związane z wprowadzeniem do programu MATLAB®:

  1. praca z interfejsem użytkownika programu MATLAB®,
  2. wprowadzanie poleceń i tworzenie zmiennych,
  3. analiza wektorów i macierzy,
  4. wizualizacja danych wektorowych i macierzowych,
  5. praca z plikami danych,
  6. praca z wieloma typami danych,
  7. automatyzacja poleceń za pomocą skryptów,
  8. pisanie programów z rozgałęzianiem i pętlami,
  9. pisanie funkcji.
Wymagania względem uczestników projektu

Uczestnicy projektu zobowiązani są do:

1. Zapoznania się z Regulaminem rekrutacji

2. Udziału w przynajmniej 80% zajęć

3. Przystąpienia do testu sprawdzającego pod koniec szkolenia.

4. Przystąpienie do badania kompetencji przed rozpoczęciem szkolenia i po zakończeniu szkolenia oraz przekazania danych osobowych wraz z podpisanym oświadczeniem uczestnika projektu.

Dokument wydawany po zakończeniu szkolenia Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia kursu.