Zadanie 48

Kompetentny lider

Celem zadania nr 48 - Kompetentny lider jest podniesienie poziomu zarządzania uczelnią, poprzez system kursów/szkoleń/warsztatów i studiów podyplomowych skierowanych do kadry kierowniczej i administracji, podnoszących kompetencje zarządcze.

Okres trwania zadania: 01.03.2018 – 30.09.2022

Zadanie obejmuje:

„Akademia menadżera” studia podyplomowe:

I edycja (2019/2020)

II edycja (2021/2022)

Cykl 60 szkoleń podnoszących kompetencje zarządcze, z tematów:

Szkolenia wyjazdowe dla kadry zarządczej

Opracowanie szkoleń e-learningowych

 • przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy 
 • rozmowy z pracownikami jako element systemu ocen pracowniczych.
 • RODO
Specjalistyczny kurs języka angielskiego w obszarze zarządzania
Szkolenia z zakresu zarządzania własnością intelektualną

Szkolenia certyfikowane zgodnie ze światowymi standardami

 • Metodyka wdrażania oraz funkcjonowania Biuro projektów, programów i portfeli P3O Foundation
 • Metodyka zarządzania zmianą Change Management Foundation
 • Agile Business Consortium Scrum Master
 • Metodyka zarządzania programami AgilePgM Foundation  
 • Metodyka zarządzania projektami Prince2 Foundation i Practitioner
 • Metodyka zarządzania ryzykiem M_o_R Foundation i Practitioner
 • Metodyka zwinnego zarządzania projektami AgilePM Foundation i Practitioner
 • Metodyka zarządzania projektami Prince2 Agile Practitioner
 • Metodyka skutecznego zarządzania programami MSP Foundation
 • Metodyka zarządzania portfelem MoP Foundation
 • Metodologia rozwiązywania innowacyjnych problemów TRIZ
 • Metodyka zarządzania projektami IPMA level D.

Szkolenia menadżerskie

 • Szkolenie w zakresie kompetencji menadżerskich
 • Szkolenie w zakresie zarządzania zespołem 
 • Szkolenie w zakresie przywództwa sytuacyjnego

Aktualne rekrutacje    

Informacje na temat prowadzonych rekrutacji będą systematycznie zamieszczane w zakładce Aktualności oraz w zakładce Kalendarz zapisów, a także będą rozsyłane za pośrednictwem wydziałów oraz listy mailingowej. W celu zapisania się na listę mailingową lub wypisania z niej prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres dwe.cziitt@pw.edu.pl

 

 • Terminy szkoleń specjalistycznych w roku akademickim 2021/2022 znajdują się tutaj.
 • Terminy szkoleń podnoszących kompetencje zarządcze w roku akademickim 2021/2022 znajdują się tutaj

 

Oferowane szkolenia realizowane są w edycjach. Kolejne edycje szkoleń planowane są w kolejnych semestrach w czasie trwania projektu.

Zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa:

Rekrutacja dokonywana jest spośród chętnych pracowników PW, odpowiednio w kolejności pierwszeństwo mają:
1. Rektor, prorektorzy, dziekani, prodziekani, dyrektor kolegium, zastępcy dyrektora kolegium, kanclerz, zastępcy kanclerza, kwestor, zastępca kwestor,
2.dyrektorzy/kierownicy jednostek ogólnouczelnianych oraz ich zastępcy, kierownicy szkół doktorskich,
3. dyrektorzy instytutów na wydziałach oraz ich zastępcy,
4. kierownicy jednostek administracji centralnej oraz ich zastępcy,
5. kierownicy katedr i zakładów oraz ich zastępcy,
6.kierownicy komórek organizacyjnych w jednostkach ogólnouczelnianych oraz ich zastępcy,
7. kierownicy biur i działów administracji wydziałowych oraz ich zastępcy,
8.członkowie Rady Uczelni i Senatu będący pracownikami PW, przewodniczący Rad Naukowych Dyscyplin oraz ich zastępcy, przewodniczący komisji senackich i rektorskich oraz ich zastępcy, pełnomocnicy rektora,
9. pełnomocnicy kanclerza, pełnomocnicy kwestora, pełnomocnicy dyrektorów/kierowników jednostek ogólnouczelnianych,
10. przewodniczący komisji wydziałowych i dziekańskich oraz ich zastępcy, pełnomocnicy dziekanów,
11. kierownicy sekcji, zespołów etc. administracji centralnej oraz ich zastępcy, audytorzy, osoby zajmujące samodzielne stanowiska w administracji centralnej,
12.kierownicy sekcji, zespołów etc. w jednostkach ogólnouczelnianych oraz ich zastępcy,
13. kierownicy sekcji, zespołów etc. administracji wydziałowych oraz ich zastępcy,
14. kierownicy projektów (różnego rodzaju) realizowanych w PW, przewodniczący/kierownicy zespołów zadaniowych powołanych odpowiednio przez Rektora/Dziekana/Dyrektora/Kanclerza,
15. pozostali pracownicy zaangażowani w procesy zarządcze, którzy uzasadnią potrzebę podnoszenia swoich kompetencji we wskazanym zakresie, przyczyniających się do poprawy funkcjonowania zarządzania Uczelnią.

 

Skontaktuj się z nami:

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl

tel.: 22 234 1423

lub

Dział ds. Szkoleń

e-mail: szkolenia.DSK@pw.edu.pl

tel. 22 234 5957