NERW PW | Rekrutacja na szkolenia AgilePgM, Change Management, AgilePM, ABC Scrum Master, P3O oraz szkolenia menedżerskie

NERW PW | Rekrutacja na szkolenia AgilePgM, Change Management, AgilePM, ABC Scrum Master, P3O oraz szkolenia menedżerskie

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW zaprasza pracowników Politechniki Warszawskiej do udziału w bezpłatnych szkoleniach mających na celu podniesienie kompetencji m.in. z zakresu zarządzania projektami, programami czy zmianą oraz w cyklu szkoleń menedżerskich. Rekrutacja trwa do 09.05.2022 r. do godz. 12:00.

Nabór uczestników szkoleń zarządczych realizowany jest w ramach zadania 48 „Kompetentny Lider” projektu „NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W jakich szkoleniach można wziąć udział?

Zapraszamy do udziału w poniższych szkoleniach realizowanych w trybie stacjonarnym*:

 • Zarządzanie programami AgilePgM Foundation z egzaminem

Dwa terminy szkolenia do wyboru:

 1. I termin: 02-03 czerwca 2022 r., w godz. 8:30-16:30
 2. II termin: 23-24 czerwca 2022 r., w godz. 8:30-16:30
 3. egzamin: w trybie stacjonarnym, w ostatnim dniu szkoleniowym po zakończeniu zajęć. UWAGA: egzamin w języku angielskim.

Opis szkolenia AgilePgM Foundation dostępny jest -> tutaj

 • Zarządzanie zmianą Change Management Foundation z egzaminem
 1. szkolenie: 25-27 maja 2022 r., w godz. 8:30-16:30
 2. egzamin: w trybie stacjonarnym, w ostatnim dniu szkoleniowym po zakończeniu zajęć.

Opis szkolenia Change Management Foundation dostępny jest -> tutaj

 • Zarządzanie projektami AgilePM Foundation z egzaminem - UWAGA: szkolenie dedykowane

Dwa terminy szkolenia do wyboru:

 1. I termin: 09-10 czerwca 2022 r., w godz. 8:30-16:30
 2. II termin: 07-08 lipca 2022 r., w godz. 8:30-16:30
 3. egzamin: w trybie stacjonarnym, w ostatnim dniu szkoleniowym po zakończeniu zajęć.

Opis szkolenia AgilePM Foundation dostępny jest -> tutaj

 • Metodyka wdrażania oraz funkcjonowania Biur projektów, programów i portfeli P3O Foundation z egzaminem - UWAGA: szkolenie dedykowane ostatni nabór w ramach NERW PW
 1. szkolenie: 06-08 czerwca 2022 r., w godz. 8:30-16:30
 2. egzamin: w trybie online, w terminie wybranym przez uczestnika spośród udostępnionych przez Akredytora.

Opis szkolenia P3O Foundation dostępny jest -> tutaj

 • Agile Business Consortium Scrum Master z egzaminem
 1. szkolenie: 14-15 lipca 2022 r., w godz. 8:30-16:30
 2. egzamin: w trybie stacjonarnym, w ostatnim dniu szkoleniowym po zakończeniu zajęć.

Opis szkolenia ABC Scrum Master dostępny jest -> tutaj

 • Cykl szkoleń w zakresie kompetencji menedżerskich, przywództwa sytuacyjnego oraz sytuacyjnego przywództwa zespołowego ostatni nabór w ramach NERW PW
 1. szkolenie: 07-08 czerwca 2022 r.28-29 czerwca 2022 r. oraz 14-15 lipca 2022 r. w godz. 9:00-17:00

UWAGA: Zapis na cykl szkoleń menedżerskich jest równoznaczny z udziałem uczestnika we wszystkich trzech szkoleniach (tj. sześciu dniach szkoleniowych) przewidzianych dla grupy.

Opis szkoleń menedżerskich dostępny jest -> tutaj

* Zajęcia w trybie stacjonarnym odbędą się w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW przy ul. Rektorskiej 4. Ewentualna zmiana sposobu realizacji szkoleń z trybu stacjonarnego na zdalny nastąpi w przypadku, gdy istniejąca sytuacja epidemiologiczna oraz wynikające z niej obostrzenia uniemożliwią realizowanie zajęć stacjonarnych. W takim przypadku zajęcia zdalne odbędą się w tym samym terminie i godzinach, w którym planowane jest szkolenie w trybie stacjonarnym.

Co oznacza szkolenie dedykowane?

Mając na uwadze potrzeby rozwojowe Uczelni w zakresie realizacji projektów, zgodnie z par. 4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji, wskazane szkolenia są dedykowane w pierwszej kolejności konkretnej grupie docelowej.

SZKOLENIE P3O FOUNDATION

Poznanie i wdrożenie metodyki dotyczącej funkcjonowania biur projektów, programów i portfeli P3O Foundation może znacząco ułatwić proces podejmowania decyzji i komunikację z zespołami projektowymi lub interesariuszami, jak również zapewnić wysokie standardy prowadzenia projektu, programu i portfela, wyspecjalizowane zasoby wspomagające realizację tych inicjatyw oraz nadzór, który pozwoli na sprawne wykrycie i skorygowanie mogących się pojawić nieprawidłowości. W związku z powyższym do udziału w tym szkoleniu zapraszamy w szczególności osoby kierujące biurami/działami/zespołami zajmującymi się wsparciem i obsługą projektów na poziomie podstawowych i ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych oraz jednostek administracji centralnej, pracowników takich biur/działów/zespołów oraz kadrę zarządzającą odpowiedzialną za wprowadzenie ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania projektami, programami i portfelem.

W uzasadnieniu zawartym w Formularzu rekrutacyjnym wymagane jest wpisanie informacji o nazwie jednostki, w ramach której funkcjonuje biuro/dział/zespół, a w przypadku, gdy takie biuro/dział/zespół jeszcze nie funkcjonuje - deklaracja w ramach jakiej jednostki i kiedy planowane jest jego utworzenie.

SZKOLENIE AGILEPM FOUNDATION

Ukończenie akredytowanego szkolenia i uzyskanie uznanego na całym świecie certyfikatu w zakresie zarządzania projektami AgilePM Foundation może znacząco ułatwić aplikowanie o środki krajowe i międzynarodowe na projekty badawcze, naukowe czy dydaktyczne. Daje bowiem możliwość pełniejszego spełnienia kryteriów oceny wniosków aplikacyjnych w odniesieniu do wymogów związanych z potencjałem i doświadczeniem wnioskodawcy (np. w zakresie kwalifikacji posiadanych przez kadrę zarządzającą projektem czy stosowanych metodyk zarządzania nim). Dlatego też w aktualnej edycji do udziału w szkoleniu dedykowanym zapraszamy w szczególności osoby aktywnie uczestniczące w pozyskiwaniu z zewnętrznych źródeł środków finansowych na badania, pełniące aktualnie rolę kierowników lub koordynatorów projektów/grantów, jak również osoby, które chciałyby tę rolę pełnić w najbliższej przyszłości. 

W uzasadnieniu zawartym w Formularzu rekrutacyjnym wymagane jest wpisanie tytułu i numeru realizowanego projektu/ów, a w przypadku osób dopiero ubiegających się o finansowanie - deklaracja w ramach jakiego konkursu i kiedy planowane jest wystąpienie z nowym projektem.

Zastrzegamy sobie możliwość weryfikacji przekazanych informacji i złożonych deklaracji w porozumieniu z Centrum Obsługi Projektów PW.

W przypadku niezapełnienia wszystkich miejsc przez wskazane powyżej grupy docelowe, rekrutacja na pozostałe miejsca odbywać się będzie zgodnie z zapisami par. 3 Regulaminu rekrutacji.

W jaki sposób zgłosić chęć udziału w szkoleniach?

Rekrutacja na szkolenia trwa do 09 maja 2022 r. do godz. 12:00 i odbywa się wyłącznie poprzez Formularz rekrutacyjny dostępny -> tutaj. W przypadku problemów z przesłaniem ankiety, prosimy o otworzenie linku w przeglądarce w trybie "incognito".

Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji.

Osoby, które otrzymają informację o zakwalifikowaniu na szkolenia, zobligowane będą do wypełnienia i złożenia przed ich rozpoczęciem Oświadczenia uczestnika projektu i danych osobowych -> wzór zakresu danych do przekazania dostępny jest tutaj. Oświadczenie to składa się w wersji elektronicznej przez SAP Portal Pracowniczy dopiero po potwierdzeniu kwalifikacji na szkolenie. Niedostarczenie ww. oświadczenia oznaczać będzie rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW

e-mail: dwe.cziitt@pw.edu.pl

tel.: 22 234 14 23